Reklamační řád

Obchodní podmínky zde uvedené platí pro nákup v internetovém obchodě, jehož provozovatelem je:


3D FITNESS s.r.o.,
se sídlem Žamberk, Kostelní 74, PSČ 564 01,

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29200


IČ: 28818067

DIČ: CZ28818067


Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování: 3D FITNESS s.r.o., Kostelní 74, 564 01 Žamberk, Česká republika,
adresa elektronické pošty: miroslav.jircik@3dfitness.cz
mobil: +420 605 941 667,


(dále jen prodávající)


Adresa provozovny prodávajícího:

3D FITNESS s.r.o.
Kostelní 74
564 01 Žamberk
Česká republika


Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklá na základě kupní smlouvy uzavírané přes tento internetový obchod. Veškeré kupní smlouvy uzavírané přes tento internetový obchod a rovněž i veškeré vztahy navazující na tyto kupní smlouvy se řídí výlučně právním řádem České republiky.


Internetový obchod je prodávajícím provozován na těchto webových stránkách:
eshop.3dfitness.cz
www.multitrax.cz


Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané přes tento internetový obchod. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


Jestliže je smluvní stranou kupující – nepodnikatel, řídí se práva a povinnosti smluvních vstran založená kupní smlouvou uzavíranou přes tento internetový obchod a neupravená těmito obchodními podmínkami, občanským zákoníkem – zákonem č. 40/1964 Sb.v platném zněním a zákonem o ochraně spotřebitele – zákonem č. 634/1992 Sb.v platném znění. Je-li smluvní stranou kupující - podnikatel, řídí se práva a povinnosti smluvních stran založená kupní smlouvou uzavíranou přes tento internetový obchod a neupravená těmito obchodními podmínkami, obchodním zákoníkem – zákonem č. 513/1991 Sb.v platném znění.
Veškeré zboží nabízené v internetovém obchodě odpovídá normám bezpečných výrobků dle zákona č. 102/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.


Registrace
V internetovém obchodě je možno nakupovat bez registrace uživatelského účtu i s registrací. Registrace provedená kupujícím je tvořena jménem, které si kupující sám zvolí a heslem, který si kupující určuje také sám. Nákup provedený bez registrace je na webovém rozhraní taktéž možný po odeslání objednávky je zákazníkovi přiděleno automaticky vygenerované jméno a heslo, které může kupující využít i při dalším nákupu a nemusí tak vyplňovat opětovně všechny své údaje. Registrace umožňuje přístup do uživatelského rozhraní, kde si kupující může prohlédnout průběh vyřizování svých objednávek, zobrazit historii objednávek, měnit své kontaktní údaje.
Při registraci a objednávání zboží je kupující povinen uvádět pravdivé a správné údaje. Při změně jakýchkoli údajů je kupující povinen tyto údaje aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím při registraci nebo při nákupu jsou dodavatelem považovány za správné.
Přístup k účtu kupujícího je zabezpečen jménem a heslem. Kupující je povinen zachovat mlčenlivost ohledně přístupových údajů ke svému uživatelskému účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.


Prodávající může uživatelský účet zrušit, pokud ho kupující déle jak 24 měsíců aktivně nevyužívá nebo v případě, že kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).


Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být nepřetržitě dostupný a to zejména z důvodu hardwarové a softwarové údržby prodávajícího popřípadě údržby vybavení třetích osob.


Informace o zboží
Zboží, které je nabízeno v internetovém obchodě, je opatřeno příslušným popisem a fotografií. Fotografie je pouze ilustrativní. Cena, která je uvedena u zboží, je platná v době odeslání objednávky. Cena zboží je uvedena bez DPH a včetně DPH. Pokud se cena dodávaného zboží zvýší oproti objednávce, je prodávající povinen neprodleně o této skutečnosti informovat kupujícího. Kupující může novou cenu přijmout nebo odmítnout.


Dodací lhůta u zboží je 1-14 dnů. U produktů označených ikonkou o dostupnosti "na dotaz" se může dodací lhůta prodloužit o několik týdnů. Za zdržení zásilky není prodávající zodpovědný.


Kupní smlouva
Návrhem na uzavření smlouvy je objednávka kupujícího. Objednávka zboží kupujícího je považována za platnou a pro prodávajícího za závaznou pouze v případě, že je kupujícím řádně vyplněna ve všech jejích částech a řádně jsou u kupujícího vyplněny následující údaje:

- u fyzické osoby nepodnikatele - celé jméno a příjmení kupujícího, datum narození a celá fakturační a doručovací adresa kupujícího,
- u fyzické osoby podnikatele – celé jméno a příjmení kupujícího, datum narození, IČ, DIČ, místo podnikání, celá fakturační a doručovací adresa kupujícího,

- u právnické osoby – celý název firmy, sídlo firmy, IČ, DIČ, celá fakturační a doručovací adresa.


Objednávkou kupující zároveň stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.


Při objednávání zboží si kupující vybere zboží z nabídky zboží prodávajícího v internetovém obchodě a toto zboží vloží do elektronického košíku. Následně vyplní objednávkový formulář, v němž vyplní pravdivě a správně veškeré požadované údaje (osobní údaje, fakturační adresu, doručovací adresu), zvolí způsob dodání zboží a způsob platby za objednané zboží.
Před odesláním objednávky prodávajícímu si kupující překontroluje své údaje a následně stisknutím tlačítka „dokončit objednávku“ odešle kupující objednávku prodávajícímu. Kupujícímu je zaslán automaticky email s přehledem jeho objednávky, email je zaslán na adresu elektronické pošty uvedené kupujícím v objednávce. Email zaslaný automaticky s přehledem objednávky není považován za uzavření kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází zasláním emailu prodávajícím o přijetí objednávky (potvrzení o přijetí objednávky) na email kupujícího. Prodávající považuje údaje uvedené v objednávce kupujícím za správné a pravdivé.
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství, výše kupní ceny, náklady na dodání zboží) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně či telefonicky).

Potvrzení o přijetí objednávky kupujícího je prodávající povinen učinit nejpozději do 5-ti hodin od obdržení objednávky, a to za předpokladu, že objednávka je učiněna v pracovních dnech do 16.00 hod. V případě časového zadání objednávky kupujícího v pracovních dnech po 16.00 hod. je prodávající povinen učinit potvrzení o přijetí objednávky nejpozději do 24-ti hodin od obdržení objednávky kupujícího. V případě učinění objednávky kupujícího ve dnech pracovního volna, ve dnech pracovního klidu, ve svátek nebo v poslední pracovní den předcházející dni pracovního volna, dni pracovního klidu nebo svátku, je prodávající povinen učinit potvrzení o přijetí objednávky nejpozději do 24 hodin od obdržení objednávky kupujícího.

V případě, kdy objednané zboží nebude možné dodat ve standardním termínu 1-14 dnů a tato skutečnost bude prodávajícímu známa v době obdržení objednávky kupujícího, je prodávající povinen o této skutečnosti informovat kupujícího e-mailem se sdělením předpokládaného (náhradního) termínu dodání zboží, a to ve stejných termínech, v nichž je prodávající povinen učinit potvrzení o přijetí objednávky. V tomto případě je kupující povinen do 24 hodin od obdržení e-mailu prodávajícího s uvedeným sdělením odeslat prodávajícímu e-mail se sdělením, zda akceptuje dodání zboží v náhradním termínu či zda svou objednávku ruší.

Spolu s potvrzením o přijetí objednávky jsou kupujícímu zároveň odeslány informace o předběžnému termínu dodání zboží, vyčíslení celkové částky za dodání zboží, tj. jak výše kupní ceny, tak výše nákladů dopravy.

Samotná kupní smlouva je uzavřena:

- okamžikem doručení závazného potvrzení o přijetí objednávky kupujícího ze strany prodávajícího=email zaslaný prodávajícím o přijetí objednávky nebo
- v případě uvedeném v předchozím odstavci tohoto článku, kdy prodávající informuje kupujícího o nedostupnosti zboží se sdělením předpokládaného (náhradního) termínu dodání zboží, okamžikem doručení akceptace kupujícího s novým termínem dodání objednaného zboží.


Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu. a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu uzavíranou v internetovém nebo v přímém obchodě prodávajícího.


Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavření kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícím při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám.

Kupní cena zboží
U jednotlivých položek zboží je uvedena kupní cena zboží, a to jednak bez DPH a jednak včetně DPH. Kupní cena je uvedena jednak v českých korunách a dále v EUR. K ceně se dále připočítávají případné náklady spojené s dodáním zboží (dopravné).

Kupující s místem dodání zboží v České republice má právo ve své objednávce zboží uvést, zda bude kupní cenu zboží včetně případných nákladů spojených s dodáním zboží hradit v českých korunách či v EUR a v souladu s tímto zadáním bude poté vystaven prodávajícím i daňový doklad – faktura s vyúčtováním ceny zboží a nákladů.

Cena za dopravu (dopravné) je účtována v souladu s ceníkem dopravce (DPD, Česká pošta, PPL, popř. jiný dopravce) realizujícím přepravu zboží. Cena za dopravu (dopravné) na Slovensko je účtována při objednání zboží do 3.000,- Kč bez DPH. Pokud se však jedná o zásilky přesahující hmotnost 20 kg, je účtován poplatek za dopravu v hodnotě 619,- Kč bez DPH. Při dodání zboží na Slovensko je kupní cena zboží a cena za dopravu vždy účtována v EUR, a to dle průměrného kurzu EUR/CZK.


Balné není prodávajícím účtováno.

Slevy se nesčítají (Akční balíčky, produkty ve speciálních nabídkách a slevách nezávislé na sobě).


Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu objednaného zboží a náklady na dodání zboží (dopravné a
balné) některým ze způsobů uvedených v článku Způsoby platby, přičemž způsob úhrady kupní ceny kupující uvede ve své objednávce zboží.

Způsoby platby

a) platba na dobírku - při převzetí zboží od přepravce v místě určeném kupujícím
b) platba v hotovosti – při převzetí zboží v místě provozovny prodávajícího nebo při dodání zboží přímo prodávajícím v místě určeném kupujícím
c) platba bezhotovostně - převodem na níže uvedený účet prodávajícího
43-9263590277/0100.


V případě bezhotovostní platby prodávající vystaví daňový doklad – fakturu s vyúčtováním celé kupní ceny se splatností 14 dnů a tento daňový doklad odešle kupujícímu spolu s potvrzením o přijetí objednávky, popř. v případě, kdy prodávající informuje kupujícího o nedostupnosti zboží se sdělením náhradního termínu dodání objednaného zboží) prodávající zašle tuto fakturu nejpozději do 24 hodin od doručení akceptace kupujícího s novým termínem naskladnění objednaného zboží. Originál faktury bude předán kupujícímu spolu s dodáním zboží. V případě bezhotovostní platby (na účet prodávajícího) je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží a částku za doručení zboží pod variabilním symbolem faktury vystavené prodávajícím. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn v okamžiku připsání příslušné částky na účet dodavatele. Po připsání příslušné částky na účet je zboží expedováno, není-li dohodnuto s kupujícím jinak.


V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při dodání zboží. Originál faktury je kupujícímu předán spolu s dodáním zboží.


Dodání zboží
Dodání zboží je dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizováno v co nejkratším termínu, a to nejdéle do 14 dnů od:
- od uzavření kupní smlouvy, má-li být kupní cena objednaného zboží uhrazena kupujícím v hotovosti při dodání zboží přepravcem nebo v hotovosti při osobním vyzvednutí zboží v sídle provozovny prodávajícího,
- od připsání kupní ceny na peněžní účet prodávajícího v případě bezhotovostní platby kupní ceny kupujícím.


Místo dodání zboží je určeno kupujícím ve formuláři objednávky. Za splnění dodávky se považuje dodání objednaného zboží na uvedenou adresu kupujícího.


Způsob dodání zboží volí kupující v objednávce. Zboží je prodávájícím expedováno pouze po České republice a na Slovensku.


V případě, že podle smlouvy je prodávající povinen zboží odeslat kupujícímu prostřednictvím dopravce, pak prodávající splní povinnost dodat zboží kupujícímu jeho předáním dopravci k přepravě. K přepravě zboží prodávající využívá veřejné dopravce – DPD, PPL, Českou poštu, popř. jiného dopravce a zboží je přes tyto dopravce přepravováno jako obchodní balík. V případě, že náklady dopravy v souladu s těmito obchodními podmínkami nese prodávající, pak prodávající je oprávněn použít k dodání zboží svůj vlastní dopravní prostředek.


Zboží je také možné převzít osobně, a to v sídle provozovny prodávajícího na adrese 3D FITNESS s.r.o., Kostelní 74, 564 01 Žamberk. V tomto případě prodávající splní povinnost dodat zboží prodávajícímu tím, že umožní kupujícímu nakládat se zbožím v sídle uvedené provozovny. V tomto případě je kupující povinen zboží vyzvednout nejpozději do 5 dnů od obdržení sdělení prodávajícího, že objednané zboží je připraveno k vyzvednutí v sídle provozovny prodávajícího. Provozní doba provozovny prodávajícího: Pondělí – Pátek 8.00 hod. – 15.30 hod.


Kupující je obeznámen o odeslání zboží na doručovací adresu uvedenou v objednávkovém formuláři e-mailem odeslaným prodávajícím v den odeslání zboží, je-li zboží odesíláno prostřednictvím dopravce. Je-li zboží dopravováno přímo prodávajícím, pak je kupující obeznámen o expedici zboží e-mailem odeslaným prodávajícím v den předcházející dni dodání zboží prodávajícím kupujícímu. Při vyzvednutí zboží na provozovně prodávajícího je kupující informován e-mailem prodávajícího o připravení zboží k vyzvednutí.

¨
Kupující je povinen převzít zboží při jeho dodání. V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno doručovat zboží opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. V případě nepřevzetí zboží kupujícím, je kupující povinen uhradit náklady spojené s doručováním zboží, které nepřevzal.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zboží zkontrolovat včetně neporušenosti obalu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V tomto případě je však prodávající povinen zapsat tuto skutečnost do přepravních listů přepravce. Podpisem přepravních (dodacích) listů kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu či poškození zboží nemůže být brán zřetel.


Daňový doklad – faktura je nedílnou součástí dodávky. Daňový doklad si kupující uschová pro případnou reklamaci.


Odpovědnost za vady, záruční podmínky

Je-li kupujícím nepodnikatel, pak se práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zboží řídí občanským zákoníkem, zejména ustanoveními §§ 612 a násl.

Je-li kupujícím podnikatel, pak se práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady zboží řídí obchodním zákoníkem.


Odpovědnost za vady zboží dodané kupujícímu nepodnikateli

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelům, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.


V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 (šesti) měsíců ode dne převzetí věci kupujícím, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.


V souladu s ust. § 620 občanského zákoníku je záruční doba na zboží 24 měsíců.


Záruční opravy uplatňuje kupující v sídle provozovny prodávajícího na 3D FITNESS s.r.o., Kostelní 74, 564 01 Žamberk


Odpovědnost za vady zboží dodané kupujícímu podnikateli:

Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí ustanoveními §§ 422 a násl. obchodního zákoníku.


Odstoupení od kupní smlouvy


Ze strany kupujícího - nepodnikatele
1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 Občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.
2. Nejedná-li se o případ uvedený v bodě 1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 Občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží a to na adresu provozovny prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty.
3. V případě odstoupení od smlouvy dle bodu 2 se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 5 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené (nepoužité) a v původním obalu.
4. Ve lhůtě 15 (patnácti) dnů od vrácení zboží kupujícím dle výše uvedeného bodu 3 je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda není zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
5. V případě odstoupení od smlouvy dle bodu 2 vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do 15 (patnácti) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle bodu 4, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vrácení zboží kupujícím.
6. Kupující bere na vědomí, že zboží vrácené kupujícímu musí být nepoškozeno, neopotřebeno či částečně
spotřebováno. Musí být v originálním obale, se všemi náležitostmi a vším příslušenstvím v daných obalech. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno nebo bude poničen originální obal zboží a prodávající po obdržení vraceného zboží a jeho kontrole bude akceptovat odstoupení od kupní smlouvy, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
7. V případě uznání reklamce v předmětu vrácení zboží bude ze strany prodávajícího kupujícímu vystaven dobropis a vráceny peníze.


Ze strany kupujícího - podnikatele

Odstoupení kupujícího – podnikatele od kupní smlouvy se řídí režimem obchodního zákoníku.


Ze strany prodávajícího
1. Kupující neuhradil kupní cenu do 14 dnů od splatnosti.
2. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 300,- Kč (třista korun českých) a náklady za dopravu a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, pokud kupující zboží nepřevzal ani při druhém dodání zboží prodávajícím.
3. Zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy, se již nevyrábí nebo nedodává
4. Výrazným způsobem došlo ode dne zadání objednávky kupujícím ke změně dodavatelské ceny zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy.


V případě, že kupující již část nebo celou kupní cenu uhradil, bude mu tato částka neprodleně převedena zpět na jeho účet nebo adresu.


Další práva a povinnosti smluvních stran
1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 Občanského zákoníku.
3. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
4. Prodávající neručí a nenese odpovědnost za tiskové chyby nebo opomenutí v obsahu či za aktualizaci informací zobrazených na stránkách. Fotografie k výrobkům jsou ilustrativní a prodávající neručí za chyby ve vyobrazení.


Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa fakturační adresa, adresa dodací, IČO, DIČ, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále vše jen jako „osobní údaje“).
3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícím.Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím a službami prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.
4. Kupující bere na vědomí, že své osobní údaje je povinen uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající prověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
6. Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování může:
- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení
- požádat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo
9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informací podle předchozí věty požádat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


Doručování
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvu musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu nebo v informacích uvedených v objednávkovém formuláři.
Zpráva je doručena:
- V případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty, integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna automaticky.
- V případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, převzetím zásilky adresátem.
- V případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít.
- V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 (deseti) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.


Výměna zboží
Kupující bere na vědomí, že v případě odeslání zásilky k výměně či vrácení zboží, hradí náklady na dopravu sám kupující.
Kupující bere na vědomí, že ke zboží zaslanému k výměně, je nutné přiložit kopii faktury či dopis se jménem, číslem objednávky, adresou a požadavkem na výměnu.


Závěrečná ustanovení
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Obchodní podmínky jsou platné od 1.7. 2011